Dodatkowe dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

??.??.????; ??.??.????

Ustalone zostaną po zasięgnięciu opinii RP, uczniów i RR.