Dodatkowe dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

30.04.2018; 02.05.2018; 04.05.2018; 01.06.2018; 20.06.2018

Ustalone po zasięgnięciu opinii RP, uczniów i RR.